Syfte

Minska utanförskapet för grupper långt ifrån arbetsmarknaden och öka andelen som står till arbetsmarknadens förfogande genom samverkan och en innovativ form av rehabilitering under prövning. Projektets metodik har avsikten att skapa en plats och ett utrymme där individen får en identitet i en meningsfull sysselsättning som upplevs stärkande. Detta ämnar leda till förhöjd motivation och tilltro till den egna förmågan.

Arbetsträning och individuellt anpassade aktiviteter skall skapa en struktur och trygghet som verkar möjliggörande för deltagaren. Då deltagarna på Arbetsplatsen ingår i ett tydligt arbetslag med möjligheter och skyldigheter finns en direkt koppling till den reguljära arbetsmarknaden, samtidigt som projektet lyfter värden av sociala miljöer, välbefinnande och trygghet.

Ett individuellt stöd är en brygga från utanförskap till inkludering och en möjliggörande faktor i det långsiktiga målet om ett inträde på den reguljära arbetsmarknaden.

I samverkan med olika myndigheter och aktörer identifiera en effektiv rehabiliteringsprocess där samtliga för individen relevanta och aktuella resurser görs tillgängliga och utnyttjas.

Målgrupp

Målgruppen utan SGI med en långvarig sjukskrivning som uppbär försörjningsstöd från socialförvaltningen. Omfång: 25 deltagare > beroende på uppdrag.

Upplägget för deltagarna

Supported Employment (Arbete med stöd).
Att lyfta och tillgodose deltagarnas egen kreativitet och initiativförmåga genom mentorskap. Att ge deltagarna möjligheten att ta individuella och gemensamma ansvar samt att pröva utveckla idéer och verksamheter inom ramen för en trygg och stödjande miljö.¨

Avsikten är att rusta individer för en framtida arbetssituation och understödja möjligheten för entreprenörskap och socialt företagande genom språkgrupper och samhällsorientering samt praktik.

Språkträningen för aktuella grupper i projektet (”Svenska för medarbetare”) skall verka som en möjliggörande faktor för aktivt deltagande på arbetsplatsen och skapa en språknivå som tydligt knyter till arbete.

Vad gör deltagarna?

De erbjuds behovsanpassade aktiviteter och i samverkan med socialtjänsten, arbetsförmedlingen och i vissa fall försäkringskassan samt psykiatrin.

De får stöd i den individuella utvecklingen och i rehabiliteringsarbetet i stort.

Deltagarna skall uppleva ett ökat välbefinnande, aktivt arbeta med rehabilitering och närma sig arbetsmarknaden eller stå till arbetsmarknadens befogande.

För deltagare med språksvaghet skall svensknivån förbättras. Målsättningen är också att kreativa aktiviteter tillsammans med goda arbetsförhållanden, skall leda till ökad initiativförmåga.

Vi jobbar aktivt med jämställdhetsfrågan genom hela projektet för att främja ett mer jämställt samhälle på alla nivåer genom

– språkverkstaden
– datakurs
– syateljén
– dataverkstaden
– föreläsningar om arbetsmarknaden
– intervjuträning
– arbete vid station på en extern praktikplats
– samhällsorientering

Uppdragets längd: 2011-09-01–2014-05-31
Projektet är förlängt till september 2014 då resultaten är goda.

Info:

Projektledare: Teodora Jelesin , teodora.jelesin@furuboda.se,  0739-414647, 044-781 48 31

Handledare: Ancica Pavlovic, Ancica.pavlovic@furuboda.se, 0739-88 46 98

Adress:  Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad

EUflagga Socfond